กศน.จังหวัดหนองคาย สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชน

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนพิสัย
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนพิสัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nongkhai.nfe.go.th/nongkhai/และ www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๑-๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายปุณณรัตน์ ศรีฑาพุฒ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย

 

 
(นาย สมาน มงคลนำ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาย สมาน มงคลนำ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116190198&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure