กศน.จังหวัดหนองคาย สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ครั้งที่ ๒) เป็นระยะเวลา ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘-๒๕๖๒
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ครั้งที่ ๒) เป็นระยะเวลา ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘-๒๕๖๒ ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ครั้งที่ 2) จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ๓๗ หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือhttp://nongkhai.nfe.go.th/ nongkhai/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๑๔๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ประสิทธิ์ อำนวยการ)
 พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ประสิทธิ์ อำนวยการ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115058456&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure