กศน. จังหวัดสุรินทร์ สอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
             ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน ๖๐   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surin.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๑๒๗๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางวิมลมาลย์ รินไธสง)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศิริพร มีพร้อม)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ศิริพร มีพร้อม ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125198150&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure