กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สอบราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบรายวิชาเลือก

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบรายวิชาเลือก
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบรายวิชาเลือก
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ suphan.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๙-๙๒๑๒ , ๐-๓๕๕๙-๙๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางอรณิช วรรณนุช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิทวัส เฟื่องศิลป์)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย วิทวัส เฟื่องศิลป์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015203236&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure