กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน ๑๓ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑๓ เครื่อง พร้อมเครื่องพรินซ์เตอร์ จำนวน 3 เครื่อง จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ spb_nfedc@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๙-๙๒๑๒ , ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางอรณิช วรรณนุช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิทวัส เฟื่องศิลป์)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย วิทวัส เฟื่องศิลป์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115269382&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure