กศน.จังหวัดสตูล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ มะนัง จำนวน 1 หลัง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ มะนัง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ มะนัง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ผัง ๑๕ หมูที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตุูลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Satu .nfe .go .th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๗๑๑๔๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พนิดา พุ่มขำ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พนิดา พุ่มขำ ครู
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115021732&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure