กศน.จังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชน

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  อำเภอสิงหนคร 
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๓๑๒๕๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางวรรญา ทิพย์ดนตรี)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

 
(นาย สุเทพ จินดาวรรณ์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาย สุเทพ จินดาวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116104469&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure