กศน.จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอจะนะ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอจะนะ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอจะนะ จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๓๑๒๕๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางวรรญา ทิพย์ดนตรี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุเทพ จินดาวรรณ์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย สุเทพ จินดาวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025208676&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure