กศน.จังหวัดสงขลา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   เช่ารถยนต์ใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน จำนวน รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๒๑๓๕๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นางวรรญา ทิพย์ดนตรี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุเทพ จินดาวรรณ์)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สุเทพ จินดาวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105120575&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure