กศน.จังหวัดสกลนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
 
             สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนครมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน ๕๒   เครื่อง
                 ๒.  ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ sakol@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๗๑๑๖๒๙ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุประณีต ยศกลาง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย จรูญศักดิ์ พุดน้อย)
 รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย จรูญศักดิ์ พุดน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125272554&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure