กศน.จังหวัดสกลนคร สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ครั้งที่ ๔

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ครั้งที่ ๔
 
             สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนครมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ครั้งที่ ๔ ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ sakol@nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๗๑๑๖๒๙ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุประณีต ยศกลาง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย จรูญศักดิ์ พุดน้อย)
 รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย จรูญศักดิ์ พุดน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125256744&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure