กศน. จังหวัดลำพูนสอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒
 
             สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒ ตามรายการ ดังนี้
                  รถยนต์ (รถตู้) สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ lpn_๕๑@lpn.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๑๒๙๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์)
 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115222897&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure