กศน.จังหวัดลำปางสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ (Disabilities Support Service : DSS) ระยะที่ ๑
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ (Disabilities Support Service : DSS) ระยะที่ ๑ ตามรายการ ดังนี้

                 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒๗     เครื่อง
                 ๒. เครื่องพิมพ์ จำนวน ๗     เครื่อง

          
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ lpa.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๑-๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายคเชนทร์ มะโนใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สีดา จันทร์อินตา)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สีดา จันทร์อินตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115116537&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure