กศน.จังหวัดภูเก็ต สอบราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้)
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน ๑,๔๓๕,๕๐๐   บาท/เที่ยว

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต ๓๓/๔๔ ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๒๒๑๘๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนิโอะ นิมุ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สมจิต พลายด้วง)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สมจิต พลายด้วง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105188518&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure