กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน ๕๘   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prachuap.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๖๑๑๕๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ธนกร เกื้อกูล)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ธนกร เกื้อกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105070688&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure