กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามรายการ ดังนี้
                  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒   รายการ

                       –   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค                                                                                จำนวน  ๔๓  เครื่อง
                         –  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED  ขาวดำ                                           จำนวน  ๑๐  เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                  ๕.  ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขของ ป.ป.ช  ตามหนังสือสำนักงานป.ป.ช  ด่วนที่สุด  ที่ ปช ๐๐๒๘/ว๐๐๐๙  ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้  
                                 ๑)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                               ๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ   ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://buriram.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๑๑๖๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสถิตย์ ทองเหลา)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วุฒินันท์ นันทพันธ์)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย วุฒินันท์ นันทพันธ์ ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025031974&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure