กศน.จังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อหนังสือสำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือสำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อหนังสือสำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   หนังสือสำหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nan.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๗๗๔๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย กฤตภาส สุขคำมี)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย กฤตภาส สุขคำมี ครู

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055203003&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure