กศน.จังหวัดนนทบุรี สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ ตามรายการ ดังนี้
                 สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ 15 ที่นั่ง จำนวน 1    คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาเช่า ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ NONTHABURI@NFE.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2926-6810-11 ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์)
รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์)
 รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105159165&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure