กศน.จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ )
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสำนักงาน (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakorn.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๒๕๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

 

 
(นาง กุลธิดา ธรรมเนียมเปลี่ยน)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง กุลธิดา ธรรมเนียมเปลี่ยน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116027142&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure