กศน.จังหวัดนครนายก สอบราคาเช่ารถยนต์ราชการ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ ปี

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ราชการ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ ปี
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ราชการ ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕ปี ตามรายการ ดังนี้
                  เช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๓๑๒๑๖๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางรัชนุช สละโวหาร)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
 
 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง วิจิตรา เรืองศรี)
 นักวิชาการศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง วิจิตรา เรืองศรี นักวิชาการศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๕๘
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105070006&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure