กศน.จังหวัดชัยภูมิ สอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร๑๒ที่นั่ง(ดีเซล)ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑คัน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถโดยสาร๑๒ที่นั่ง(ดีเซล)ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑คัน ตามรายการ ดังนี้
                  รถโดยสาร12ที่นั่ง(ดีเซล)ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ 2,400 ซีซี จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๘๒๑๓๓๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล)
ผอ.กศน.จังหวัดชัยภูมิ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ประพรรณ์ ขามโนนวัด)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย ประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ศธ0210.26/
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015291376&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure