กศน.จังหวัดชัยนาท สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คและเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑   ครั้ง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://chainat.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๔๗๖๖๖๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเธียร เธียรถาวร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เธียร เธียรถาวร)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย เธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115164365&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure