กศน.จังหวัดชลบุรี สอบราคาซื้อสื่อการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการสอน (๖๐.๑๐.๑๗.๐๐ ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อการสอน (๖๐.๑๐.๑๗.๐๐ ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ตามรายการ ดังนี้
 สื่อการสอน (60.10.17.00 )
จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๘๗๑๔๘, ๐๓๘๒๗๗๕๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายอนุชา พงษ์เกษม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

 

 
(นาย ธิติพนธ์ ระลอกแก้ว)
 รอง ผอ.สำนักงาน กศน จังหวัดชลบุรี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 โดย นาย ธิติพนธ์ ระลอกแก้ว รอง ผอ.สำนักงาน กศน จังหวัดชลบุรี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 60/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59126011324&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure