กศน.จังหวัดขอนแก่น สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิเลเซอร์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิเลเซอร์
 
             สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิเลเซอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https//Process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๒-๔๙๗๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประภาส ชมภูมี)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นางศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง นางศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115283591&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure