กศน.จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   .    หนังสือเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) กศน. เมืองขอนแก่น จำนวน โครงการ
   .    หนังสือเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) กศน.ชุมแพ จำนวน โครงการ
   .    หนังสือเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) กศน.พล จำนวน โครงการ
   .    หนังสือเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) กศน.น้ำพอง จำนวน โครงการ
   .    หนังสือเรียน 2/2557 (เพิ่มเติม) กศน.หนองสองห้อง จำนวน โครงการ
   .    หนังสือเรียน 2/2557(เพิ่มเติม) กศน.พระยืน จำนวน โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https//process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๒-๔๙๗๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นางผณินทร์ เสาร์โสภา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นางศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง นางศิรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์ ครู

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 002/2558

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015316366&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure