กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ระยะเวลาผูกพัน ๕ ปี
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ระยะเวลาผูกพัน ๕ ปี
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://kalasin.nfe.go.th/kalasin หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๘๑๒๙๘๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประสิทธิ์ แสงพินิจ)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สรรเพชญ ศิริเกตุ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สรรเพชญ ศิริเกตุ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105033887&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure