กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ   ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๖   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๓   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๘๑๒๙๘๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย พงษ์พินิจ แสงพินิจ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาย พงษ์พินิจ แสงพินิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115268848&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure