กวาดล้างยาเสพติด
ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม

 src=

• รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษา ของ ศธ.

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ซึ่ง รมว.ศธ.ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี รมว.ศธ.-รมช.ศธ. เป็นที่ปรึกษา, ผศ.ประแสง มงคลศิริ ที่ปรึกษา รมว.ศธ.เป็นประธานกรรมการ โดยมี ผอ.สำนักกิจการพิเศษ สป. และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

-กำหนดแนวทางการดำเนินงานการรณรงค์กวาดล้างยาเสพติด
-จัดทำแผนการสกัดกั้นยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา
-กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมทั้งรายงานผลต่อ รมว.ศธ.ทุกสัปดาห์
-ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามที่ รมว.ศธ.มอบหมาย

• รับทราบนโยบายรัฐบาลติดตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในการประชุมนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ใน ๓ เรื่อง ได้แก่

– การสแกน ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษา
– การดูแล ชี้เป้ากลุ่มเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา
– ศูนย์อำนวยการนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษาของ ศธ.

ทั้งนี้ รตอ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ยังได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มียาเสพติดชนิดใหม่ชื่อ “โคเดอีน” (Codeine เป็นสารประกอบที่มีอยู่ตามธรรมชาติในฝิ่น ใช้เป็นยาแก้ปวดและระงับ อาการไอ โคเดอีนจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งเดิมโคเดอีนเป็นของเหลวที่ผสมอยู่ในยาแก้ไอ แต่ได้มีการพัฒนาให้เป็นแบบเม็ด ทำให้ง่ายต่อการซื้อ ขาย และเสพ) จึงขอให้ผู้บริหารและครูไำด้สแกนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย

• กำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษา

– ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในสถานศึกษา ในเบื้องต้นจะมีการออกคำสั่งโดย รมว.ศธ.เป็นผู้ลงนาม เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างละเอียดและเข้มข้น และให้รายงานมายัง ศธ.ภายใน ๑ สัปดาห์
– เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว คณะกรรมการจึงจะกำหนดสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเป็นรายจังหวัด โดยจะดำเนินการในจังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงและมียาเสพติดเป็นจำนวนมากเป็นอันดับแรก
– จะให้มีการฟื้นโครงการโรงเรียนสีขาวกลับมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การกวาดล้างยาเสพติดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมด้านยาเสพติดและเร่งกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ปลอดยาเสพติด หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรได้
– ศธ.จะมีการยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจแก่ครูและสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดดีเด่น ในขณะเดียวกันจะมีมาตรการลงโทษสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามนโยบายกวาดล้างยาเสพติดด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


More Photos : ข่าวที่ 44/2555