กระทรวงศึกษาธิการ แถลงการเตรียมความพร้อม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และ กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”

ศธ.แถลงการเตรียมความพร้อม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 และกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ พร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และมีความสำคัญของประเทศ โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก

 width=

 width=

 width=

 width=

ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมหลัก ซึ่งกำหนดจัดงาน ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 เป็นการนำตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี จำนวน 250 คน และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงเวลา 08.30 – 09.30 น. สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการ และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

โดยเด็กและเยาวชนดีเด่นได้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ 17 หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จำนวน 550 คน พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี, ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ, ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 227 คน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ประเภททีม) จำนวน 97 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ

สำหรับกิจกรรมที่ 2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จัดเฉพาะออนไซต์) พื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการเพิ่มช่องทางสำหรับน้องๆ หนูๆ รับชมลุ้นรับของรางวัลไปพร้อมกัน โดยการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom // Zoom https://us02web.zoom.us/j/86568404538 Meeting ID: Meeting ID: 865 6840 4538 และทางFacebook Fanpage ศธ.360 องศา

 width=

 width=

 width=

 width=

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 จัดขึ้น ได้จัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีมาตรการคือ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจ ATK สามารถตรวจวัดทันทีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ ณ บริเวณหน้าจุดจัดงาน จึงขอเชิญชวนเด็กๆ และเยาวชน ประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ในงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และกิจกรรมอื่นๆ ของแจกอีกมากมาย ฟรีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-618 7781-4 หรือ 086-341 9978

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/12/2564