กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558

7.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป

จากนั้น ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง สักการะพระภูมิ และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี

10.00 น. เปิดหอประวัติศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดหอประวัติศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและบันทึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวังจันทรเกษม และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้นล่างอาคารราชวัลลภ


11.00 น. พิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ที่หอประชุมคุรุสภา

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2558 ดังนี้

“การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องวัดคุณภาพของประชากรซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา ตั้งแต่การศึกษาชั้นต้นจนถึงระดับสูงให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขยายโอกาสทางการศึกษาในการเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนักเรียนนักศึกษาให้เติบโตในโลกที่เป็นจริงและเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรม โดยสร้างบุคลากรให้อยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนเก่งและดี มีคุณธรรมของสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การศึกษาไทยดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศสืบไป”

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีใจความว่า กระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมคือกระทรวงธรรมการ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นระยะเวลา 123 ปี จวบจนถึงวันนี้ นับว่าเป็นกระทรวงที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยในการจัดการศึกษาอบรมตามแนวทางที่หลากหลายให้แก่คนทุกเพศทุกวัยตลอดช่วงชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงได้มุ่งมั่นผลักดันนโยบายในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และเป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ได้มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการคุรุทายาทและพัฒนาครูโดยไม่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน การขยายความร่วมมือในการจัดการศึการะบบทวิภาคีกับภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการออกแบบหลักสูตร ร่วมเป็นครูฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ และรับประกันการมีงานทำแก่นักศึกษา

นอกจากนี้ มีโครงการเตรียมอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเร่งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้คำขวัญ “อาชีวะสร้างชาติ” รวมทั้งมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการครูช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับบุคลากรอาชีวศึกษาด้วย

สำหรับในระยะยาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อวางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติที่กำหนดนโยบายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางแนวนโยบายการศึกษาของชาติ อีกทั้งมีการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ “ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อดำเนินการด้านการปฏิรูปการศึกษาให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมทางการศึกษา เสมือนหนึ่งตัวแทนของผู้ทำคุณประโยชน์ที่มีจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีความมุ่งหวังว่าชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านจะร่วมมือร่วมใจกันกับทุกภาคส่วน ผลักดันพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป


ภาพ : สถาพร ถาวรสุข

ภายหลังพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สต.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สพป./สพม.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/4/2558