กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ศึกษาธิการ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวม 38 ฉบับ

  • เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ


สาระสำคัญของเรื่อง


ศธ. รายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกัน และความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนประสบการณ์จากการทำงาน การสะสมหน่วยการเรียนและการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำแนกตามระดับคุณวุฒิ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  • อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2551 รวม 38 ฉบับ


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 38 ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับไปพิจารณาด้วยว่าจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันในการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา และกำหนดลักษณะ ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาใน 1 แห่งได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการในสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งเดียวกันแล้วดำเนินการต่อไปได้


สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา


1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชาและการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษา รวม 19 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกา


สาระสำคัญ


1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พ.ศ. ….


2. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. ….


3. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 พ.ศ. ….


4. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ. ….


5. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ. ….


6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. ….


7. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. ….


8. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ. ….


9. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 พ.ศ. ….


10. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. ….


11. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 พ.ศ. ….


12. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. ….


13. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. ….


14. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….


15. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พ.ศ. ….


16. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พ.ศ. ….


17. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พ.ศ. ….


18. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. ….


19. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 พ.ศ. ….


เป็นการกำหนดปริญญาทางเทคโนโลยี และอักษรย่อ โดยเรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”


2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอาชีวศึกษา รวม 19 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกา


สาระสำคัญ


1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พ.ศ. ….


2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. ….


3. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 พ.ศ. ….


4. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ. ….


5. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ. ….


6. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. ….


7. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. ….


8. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พ.ศ. ….


9. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 พ.ศ. ….
10. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พ.ศ. ….


11. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 พ.ศ. ….


12. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. ….


13. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. ….


14. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….


15. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พ.ศ. ….


16. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พ.ศ. ….


17. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พ.ศ. ….


18. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พ.ศ. ….


19. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 พ.ศ. ….


เป็นการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published
25/11/2014