สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทีย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประม
>