สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

Top