กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2564

 width=

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินทร์ศรีไกร เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร กศน. และภาคีร่วมจัด เฝ้ารับเสด็จ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ความว่า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในวันนี้

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองบัญชาการ

ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้สนองแนวพระราชดำริจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาอย่างต่อเนื่อง

โดยมุ่งหมายที่จะพัฒ นาในด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงขยายผลการพัฒ นาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และการพัฒ นาสถานศึกษา

เป็นศูนย์บริการความรู้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560 – 2569) เพื่อให้เด็กและเยาวชนดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย
พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจปฏิบัติงาน สนองแนวพระราชดำริดังกล่าวอย่างเต็มที่ ต่างรู้สึก

 width=

 width=

 width=

 width=

ซาบซึ้งและปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเสมอมา การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริดังกล่าวนั้น ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กและเยาวชน ส่งผลถึงพ่อแม่และผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ซึ่งครูผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในพื้นที่ นำมาสู่การสรุปเป็นผลงานทางวิชาการในแต่ละด้าน ซึ่งจะได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างกัน

เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์ที่ดี และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปพัฒนางานในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปีพุทธศักราช 2564 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนองแนวพระราชดำริ ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมนี้ ได้มีผู้ร่วมเข้าประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ จากหน่วยงานร่วมสนองงานพระราชดำริ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19” แก่ผู้เข้าร่วมงานประชุม ณ ที่แห่งนี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแก่พระภิกษุและคณะครู ผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน และเข็มเชิดชูเกียรติ ขั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานสนองโครงการตามพระราชดำริ พร้อมเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการภาพรวม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการของสถานศึกษา 7 หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/12/2564