กยศ.ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan

ประกาศ
กยศ.ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan


        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในหลาย ๆ จังหวัด ดังนี้


        ภาคเรียนที่ 1 ให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรรายใหม่เพิ่มเติมรอบ 2 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกรอบวงเงินกุ้ยืมและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิการกู้ยืมจนถึงขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียน จากภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554


        ภาคเรียนที่ 2 ขั้นตอนผุ้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Studentloan สามารถดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขั้นตอนสำหรับสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม จากภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นภายในวันที่ 31 มกราคม 2555


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th / www.studentloan.ktb.co.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail :gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
หรืองาน Help desk โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรือศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888


แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง