กกต.เข้าหารือ

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ประกอบด้วยนายสุเทพ พรหมวาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม นายอิสระ เสียงเพราะดี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการขอความร่วมมือสนับสนุนการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) ได้เข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อต้องการให้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยการให้ความรู้และการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ใน 4 ประเด็น คือ

1) การสนับสนุนให้นำหลักสูตรและวิชาหน้าที่พลเมือง เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

2) การสนับสนุนให้นำหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนวิชาพิเศษลูกเสือ ของ สพฐ.

3) การส่งเสริมการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอน (4 ช่วงชั้น) ในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

4) การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)

จากการหารือในครั้งนี้ ศธ.ยินดีให้การสนับสนุนเท่าที่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ เพราะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด  แต่ ศธ.จะไม่เข้าไปทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจะช่วย กกต.ในการสนับสนุนการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่วนรายละเอียดความร่วมมือต่างๆ นั้น ขอให้ กกต.ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สป./สพฐ./สช./กศน./สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ต่อไป


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ทั้งนี้ ช่วงปีที่ผ่านมา กกต.ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ ศธ.มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ซึ่ง ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ได้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (แขวง) รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการจัดทำร่างหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย” จำนวน 3 วิชา คือ วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง วิชานักบริการการเลือกตั้ง และวิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/1/2558