“อาชีวศึกษาขอนแก่น”โมเดล ดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมดิจิทัล


          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มิ.ย. ศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถนนหลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุยุคไอที 1 บาตร โดยมีนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ประธานมูลนิธิคนพิการและผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น น.ส.บุญนอม งามเชื้อ ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น  ดร.นัยนา เจริญผล รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ หน.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ดร.อาทิตย์ กลีบรัง อาจารย์ผู้สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศาสตรา ผลากอง ผู้แทน บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด ผู้สูงอายุ จำนวน 52 คน ร่วมในพิธีเปิดและร่วมเข้ารับการอบรม


          ศูนย์นวัตกรรม KVC-Cisco Innovation Center เป็นความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทยจำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้เป็นนวัตกรและบ่มเพาะนวัตกรรมด้านดิจิทัล ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการบ่มเพาะนวัตกรด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือ รวมทั้งสร้างสังคมผู้สูงอายุให้น่าอยู่ มีคุณค่า เข้มแข็ง ยั่งยืน


          นางอนงค์ลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประธานดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และอาวุธทางความคิดในการใช้ไอทีให้แก่ผู้สูงอายุ การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสุข มีคุณค่าในสังคม ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เป็นสิ่งที่ทุกคนควรลุกขึ้นมาทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน การดูแล การเทคแคร์ การมีสำนึกในการกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่ดิฉันตระหนักอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง ขอขอบคุณและชื่นชมผู้สูงอายุทุกท่านที่ลุกขึ้นมารวมพลังและสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเรียนรู้ไอที โดยไม่อายหรือเขินว่าอายุมากแล้ว หรือไม่กลัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ น่าชื่นชมอย่างยิ่ง


          นางอนงค์ลักษณ์ กล่าวอีกว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นนอกจากจะมีสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางฯ ที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมีศูนย์นวัตกรรม KVC-Cisco Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพด้วย นวัตกรรมที่นำเสนอในวันนี้ผลจากเป็นการบ่มเพาะและการบูรณาการองค์ความรู้ของผู้เรียนสาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และผู้สอนที่มีแนวคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ศูนย์นวัตกรรมเรามี Healthy Aging Care (นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ:ก้อยคั่วสะดิ้งและคุกกี้สดิ้ง) Smart Pharmacy Cabinet (เครื่องแจ้งเตือนการจ่ายยาอัตโนมัติ) และ Smart Aging Care (ระบบจดจำใบหน้าและสั่งการด้วยเสียง) โดยอนาคตเราก็จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ เรื่อย ๆ ดังนั้นจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม


          ด้าน ดร.อาทิตย์ อาจารย์ผู้สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ WIL (Work Integrate Learning) เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผู้สอนไอที ควรนำมาใช้ เพราะเป็นการทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ มองเห็นทิศทาง เห็นเป้าหมายในการเรียนรู้ว่าเรียนแล้วได้อะไร เป็นแรงบันดาลใจที่ท้าทายอย่างยิ่งในการเรียนการสอน ผู้เรียนไอที ผู้สอน และผู้บริหารที่นี่มีความสุขมากในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เรามีห้องเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติหลายห้องเช่น Creative Web Design , Mobile Application , Animation and Digital Content ห้องนวัตกรรม เป็นความภาคภูมิใจที่เราต่อยอดความรู้ ที่จะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต.


ที่มา : http://news.esankhonkaennews.com/2019/06/29/8810