ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2545

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาพ.ศ.2551

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภากรรมการมาตรฐานวิชาชีพและอนุกรรมการพ.ศ2548ุ

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา2549

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำผู้ช่วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปีประเภทต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศีกษาพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วของข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาคและการบันทึกบัญชีตามแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุนพ.ศ.2542

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน(ฉบับที่2)พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562