พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ที่มา : http://www.onec.go.th/