ผู้บริหารระดับสูง ศธ.

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

ดร.กมล รอดคล้าย

ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน