ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2554

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องปรับปรุงความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมสภาการศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ 18 มิ.ย. 2562

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาพ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท2ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทยพ.ศ.2548

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแก้ไขบัญชีรายละเอียด3แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงือนไขตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาพ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่2)2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศพ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาเรื่องปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมพ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการสภาการศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี2ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทยพ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์พ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีพ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกา 18 มิ.ย. 2562