"WUNCA 38th"


          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่38 ” (WUNCA WUNCA 38th ) ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล สกอ.ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาไทย ทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศกำหนด ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เน้นหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และดำรงบทบาทหน่วยคุ้มครองผู้รับบริการการอุดมศึกษา ได้นำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี สกอ.ได้ดาเนินยุทธศาสตร์หน่วยงาน 5 ด้าน คือ ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ เร่งพัฒนาบุคลากร และพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ที่ผ่านมา สกอ. สนับสนุนพัฒนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (WUNCAWUNCAWUNCA ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือของกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มอุดมศึกษาจะเป็นพลังผลักดันให้การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย.


          รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า การจัดงาน WU NCA NCA NCA เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ได้รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและมุ่งพัฒนางานวิจัย ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในประเด็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้


          การจัดงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 มีผู้เข้า ร่วมงานประมาณ 800 คน ประกอบด้วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีหัวข้อการอภิปราย การประชุม update เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ,การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CIO) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันอีกด้วย.


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.