โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษ
 • ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 ประวัติ
 การดำรงตำแห่ง
 • พ.ศ.2533 – 2539 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ ดำรงตำแหน่ง 2 สมั

 • พ.ศ.2539 – 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

 • พ.ศ.2541 - 2542 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  (5 ตุลาคม  2541
  - 9 กรกฎาคม 2542)

 • พ.ศ.2546 - 2547 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (18 พฤศจิกายน
  2546 – 9 มีนาคม 2547)

 • พ.ศ.2549 ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนาประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างที่ปรึกษาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของสภาผู้แทนราษฎร

 • พ.ศ.2551 – 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  (24 กันยายน 2551
  – 2 ธันวาคม 2551)

 • พ.ศ.2551 – 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รักษาการ)

 • 9 สิงหาคม 2554  – 18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2533 – 2539 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย

 • พ.ศ.2529 - 2542 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย

 • พ.ศ.2539 – 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย
  (24 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 -  27 มิถุนายน พ.ศ.2543)

 • พ.ศ.2544 – 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
  (6
  มกราคม พ.ศ.2544 -  6 มกราคม พ.ศ.2548)

 • พ.ศ.2548 – 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
  (6
  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549)

 • พ.ศ.2551 - 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคพลังประชาชน
  (26
  มกราคม  พ.ศ.2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ.2551)

 • พ.ศ.2551 – 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
  (2
  ธันวาคม พ.ศ.2551 – 2554)

 • พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
  (3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน)

 เครื่องราช
 อิสริยาภรณ์
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 5 ธันวาคม 2536

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2538

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2531

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 5 ธันวาคม 2542

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2544

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2547

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2551

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550