โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ตำแหน่งปัจจุบัน
 • 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 การศึกษา
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada

 • M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science,
  United Kingdom

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการทำงาน
 ในอดีต
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

 • รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแห

 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

 • กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)

 • กรรมการปิโตรเลียม

 • กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)

 • ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 • กรรมการ การประปานครหลวง

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Economist, The World Bank

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318


S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550