โฮมเพจกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 • เกิดเมื่อ  23 กรกฎาคม พ.ศ.2489

 • คู่สมรส  นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช

 • ที่อยู่  39/202 หมู่บ้านโอษธิศ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 ตำแหน่งปัจจุบัน
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ตั้งแต่
  27 ตุลาคม พ.ศ.2555 - 22 พฤษภาคม 2557
 ประวัติการศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 • ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
  และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา

 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 18

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20

 • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 5

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 ของกระทรวงมหาดไทย

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงมหาดไทย

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

 ประวัติ
 การรับราชการ
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • อธิบดีกรมโยธาธิการ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

 • อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 • ผู้อำนวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 • นายอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 • นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 • นายอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • นายอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

 • นายอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 • ปลัดอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 • ปลัดอำเภอตรี อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 ประวัติการทำงาน
 ทางการเมือง
 • สมาชิกพรรคเพื่อไทย (พ.ศ.2555)

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2548-2549)

 เครื่องราช-
 อิสริยาภรณ์

 • เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

 • มหาประมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r