โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษ
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ The University of Tokyo, Japan 2534
  (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
  Monbusho)

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526

 การฝึกอบรม
 • USEPA Workshop on Environmental Management Policy and Planning
  ณ เมืองเกรนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2537

 • สถาบันพระปกเกล้าฯ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.9) 2548

 ประสบการณ์
 ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี พรรคไทยรักไทย 2 สมัย

 • ผู้ชำนาญการ ประจำคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 • ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 ตำแหน่ง
 ทางการเมือง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ)
  (30 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)

 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
  (2 พฤศจิกายน 2555 ถึงปัจจุบัน)

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550