โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  การศึกษา
     
  อนุปริญญา Secretarial Studies, Queen’s College, London
Interior Design, Rodec International College, London
  ประกาศนียบัตร Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
     
  การอบรม
     
  ๒๕๓๖ East Asia Regional Council of Overseas School : EARCOS
  ๒๕๓๖ Dale Carnegie Management Training Course
  ๒๕๓๗ Continuous Improvement & High Speed Management Training Course
by The Management Training & Development Institute of Washington D.C
  ๒๕๓๘ Re-engineering, the leadership and implementation perspectives
by Dr.Michael Hammer
    Leader of the Future by Dr.Marshall Goldsmith
    Seminar on “High Impact Presentation Workshops”
  ๒๕๓๔ - ๒๕๔๘ The European Council of International School Conference for Board Members, Administrator
     

Find us on FacebookFollow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลโท โกศล ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นางรัตนา ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นายไพโรจน์ อนุรัตน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ
(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
.

Bookmark and Share

  การทำงาน  
     
  ๒๕๓๓ - ๒๕๔๘ กรรมการผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
  ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ อุปนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย
  ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน เลขาธิการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
  ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ๒ สมัย
    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ
    กรรมการส่งเสริมการส่งออกธุรกิจบริการ กระทรวงพาณิชย์
    กรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการลงทุนทางการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน กระทรวงศึกษาธิการ
    กรรมการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๓
  ๒๕๓๗ - ๒๕๔๖ อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ๒๕๓๗ - ๒๕๔๖ อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน รองประธาน The Duke of Edinburgh’s international award for young people
  ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน กรรมการเลขาธิการ Junior Achievement Thailand
  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เลขาธิการ มูลนิธิรากแก้ว
  ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
  ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
-๘ พ.ค. ๒๕๖๒
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     
  ประสบการณ์การทำงานองค์การกุศล
     
  ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
    ที่ปรึกษากรรมาธิการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วุฒิสภา
  ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม
  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เลขาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ที่ปรึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
     
  รางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ
     
  ๒๕๔๔ รางวัลเกียรติคุณผู้ส่งเสริมการศึกษานานาชาติ จากสภาการศึกษานานาชาติยุโรป
(The Council of International School) (CIS)
    รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปี 2001
  ๒๕๔๒ ประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือราชการ
ของกรุงเทพมหานคร
  ๒๕๔๐ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากกรมวิชาการ


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net