โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


ประวัติส่วนตัว  เกิด: 17 สิงหาคม พ.ศ. 2497

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี ปริญญา วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519
- ระดับปริญญาตรี ปริญญา พบ. จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521
- ระดับปริญญาโท ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2525
- ระดับปริญญาเอก ปริญญา วว. อายุรศาสตร์ จากแพทยสภา พ.ศ. 2527
- Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University of California, San Diego, USA พ.ศ. 2531-2533

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2560
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 9 ธันวาคม 2554 - 21 มกราคม 2558
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วันที่ 9 ธันวาคม 2554 - 21 มกราคม 2558
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 วาระ
วาระที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 - 19 กุมภาพันธ์ 2552
วาระที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 - 8 ธันวาคม 2554
- รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 12 ธันวาคม 2543 - 19 กุมภาพันธ์ 2548
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 2 ธันวาคม 2534 - 11 ธันวาคม 2543

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รศ.นพ.โศภณ นภาธร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
พลโท โกศล ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นางรัตนา ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
.

Bookmark and Share

ประวัติการเป็นสมาชิกหรือกรรมการ สมาคม มูลนิธิ ชมรม หรืออื่น ๆ

- เลขาธิการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย 3 สมัย พ.ศ. 2538 - 2539, พ.ศ. 2540 - 2541 และ พ.ศ. 2542 - 2543
- ประธานกลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 - 2545
- ประธานชมรม Thai Motility Club สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 - 2547

- อุปนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2551

- ประธานชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2553

- นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2 วาระ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 - มกราคม พ.ศ. 2558

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ

- แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2524
- Quality Person of the Year 2009 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552
- ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
- ประธานการจัดประชุมวิชาการโรคระบบทางเดินอาหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค พ.ศ. 2555
- บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555
- ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
- ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
- นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2556


 


กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


  
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net