โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

General Surachet Chaiwong
Deputy Minister of Education
Ministry of Education, Thailand


ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2498

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7)

 • หลักสูตร Australian and Military Familiarization Course และหลักสูตร Emergency Management Seminar ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2547

ประวัติการทำงาน

Find us on FacebookFollow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รศ.นพ.โศภณ นภาธร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
พลโท โกศล ประทุมชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นางรัตนา ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
.

Bookmark and Share

 • ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พ.ศ.2536

 • เสนาธิการกรมทหารราบที่ 7 พ.ศ.2539

 • รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 พ.ศ.2541

 • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ.2545

 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 พ.ศ.2547

 • รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พ.ศ.2549

 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 /ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พ.ศ.2550

 • รองแม่ทัพภาคที่ 3 พ.ศ.2551

 • แม่ทัพน้อยที่ 3 พ.ศ.2555

 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน  พ.ศ.2555

 • รองเสนาธิการทหารบก พ.ศ.2556

 • หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พ.ศ.2557

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2562)

ประกาศเกียรติคุณ

 • รับโล่รางวัลกำลังพลดีเด่นของกองทัพภาคที่ 3  พ.ศ.2545

 • ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับโล่รางวัลจากรัฐบาล ให้หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 เป็นองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2548

 • เกียรติบัตรชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พ.ศ.2553

 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปี พ.ศ.2555

 • รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ “สิงห์ขาวดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2555

 • รับประทานรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง รางวัลนักบริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี พ.ศ.2556


NAME General Surachet Chaiwong

PRESENT POSITION Deputy Minister of Education
Ministry of Education, Thailand

DATE OF BIRTH June 23, 1955

EDUCATION

 • Diploma, Armed Forces Academies Preparatory School (Class 14)

 • B.Sc., Chulachomklao Royal Military Academy

 • B.A. (Communication Arts), Sukhothai Thammathirat Open University

 • M.Pol.Sc., Chiang Mai University

 • Diploma, Command and General Staff College (Class 66), Royal Thai Army

 • Degree Testimonial of Defense (Class 51), National Defence College of Thailand

WORK EXPERIENCE

 • Director of Operations Division, the 3rd Army Area

 • Regimental Commanding Officer, the 7th Infantry Regiment

 • Division Commanding General, the 4th Infantry Division

 • Corps Commander, the 3rd Army Corps

 • Assistant Chief of Staff for Civil Affairs, Royal Thai Army

 • Deputy Chief of Staff, Royal Thai Army

 • Deputy Minister of Education

AWARDS

 • Honorary Plaque for contributing to the prestige of the 3rd Army Area, 2002

 • Outstanding Alumni Award, presented by Wat Suthiwararam School, 2012

 • Outstanding Alumni Award “White Singha”, presented by Association of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University, 2012

 • Good Governance Award “Golden Singha” for the outstanding Executive of the year 2013, presented by Broadcaster and Journalist’s Assembly of Thailand, 2013


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


  
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net