โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Admiral Narong  Pipatanasai
Minister of Education
Ministry of Education
, Thailand


ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2496
 • คู่สมรส นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร พ.ศ.2513

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 พ.ศ.2515

 • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 70 พ.ศ.2520

 • หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER มลรัฐโรดไอส์แลนด์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2526

 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 49 พ.ศ.2532

 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือฝรั่งเศส (ESGI) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ.2534

 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 34 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง พ.ศ.2545

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
   พ.ศ.2548

Find us on FacebookFollow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
.

Bookmark and Share

ประวัติการทำงาน

 • ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  พ.ศ.2526

 • ต้นเรือหลวงตาปี หมู่เรือที่ 1 กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ พ.ศ.2528

 • ผู้บังคับหมู่เรือที่ 4 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และรักษาราชการผู้บังคับการเรือหลวงวิทยาคม หมู่เรือที่ 4 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อีกตำแหน่งหนึ่ง พ.ศ.2532

 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และรักษาราชการรองผู้อำนวยการ กองการปกครอง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง อีกตำแหน่งหนึ่ง พ.ศ.2535

 • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ พ.ศ.2537

 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม อีกตำแหน่งหนึ่ง พ.ศ.2541

 • ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.2546

 • เสนาธิการกองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ พ.ศ.2548

 • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พ.ศ.2549

 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ พ.ศ.2552

 • รองเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ.2553

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ.2555

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

 • เหรียญราชการชายแดน


NAME ADMIRAL NARONG PIPATANASAI

PRESENT POSITION

 • COMMANDER-IN-CHIEF

 • MINISTER OF EDUCATION, MINISTRY OF EDUCATION, THAILAND

DATE OF BIRTH  OCTOBER 7, 1953

SPOUSE  MRS. ACHARA PIPATANASAI

EDUCATION BACKGROUND

 • AMNUAY SILPA SCHOOL 1970

 • ARMED FORCES ACADEMIES PREPARATORY SCHOOL, CLASS 13 1972

 • NAVAL ACADEMY, CLASS 70 1977

 • ANTI-SUBMARINE WARFARE COURSE 1978

 • GUNNERY OFFICER COURSE 1981

 • SURFACE WARFARE OFFICER, RHODE ISLAND, U.S.A. 1983

 • LINE OFFICERS SCHOOL, CLASS 22  1985

 • NAVAL COMMAND AND STAFF COLLEGE, CLASS 49 1989

 • FRENCH NAVAL WAR COLLEGE (ESGI), PARIS, FRANCE 1991

 • NAVAL WAR COLLEGE, CLASS 34 2002

 • NATIONAL DEFENCE COLLEGE, CLASS 47 2005

CAREER

 • COMMANDING OFFICER, HTMS. NAKHA 1983

 • EXECUTIVE OFFICER, HTMS. TAPI 1985

 • COMMANDER, 4TH PATROL SQUADRON, AND ACTING COMMANDING OFFICER, HTMS. WITTAYAKOM 1989

 • DIRECTOR OF EDUCATION DIVISION AND ACTING DEPUTY DIRECTOR OF DISCIPLINARY REGULATION DIVISION, NAVAL COMMAND AND STAFF COLLEGE,INSTITUTE OF ADVANCED NAVAL STUDIES 1992

 • DIRECTOR OF OPERATIONS DIVISION, NAVAL OPERATIONS DEPARTMENT 1994

 • NAVAL / DEFENSE ATTACHE ATTACHED TO THE ROYAL THAI EMBASSY IN ROME, ITALY 1998

 • ASSISTANT DIRECTOR GENERAL, DIRECTORATE OF JOINT OPERATIONS 2003

 • CHIEF OF STAFF, SECOND NAVAL AREA COMMAND, ROYAL THAI FLEET 2005

 • DIRECTOR GENERAL, NAVAL OPERATIONS DEPARTMENT 2006

 • ASSISTANT CHIEF OF STAFF FOR OPERATIONS, ROYAL THAI NAVY 2009

 • DEPUTY CHIEF OF STAFF, ROYAL THAI NAVY 2010

 • DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF, ROYAL THAI NAVY 2012

 • COMMANDER-IN-CHIEF, ROYAL THAI NAVY 2013

 


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net