โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Dr.Krissanapong Kirtikara
Deputy Minister of Education
Ministry of Education, Thailand


ประวัติการศึกษา

 • 2512 B.Sc. in  Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University of Glasgow,  สหราชอาณาจักร

 • 2516 Ph.D. University of Glasgow,  สหราชอาณาจักร

 • 2523 การอบรมและวิจัยทาง Alternative Energy University of Florida, Gainesville, สหรัฐอเมริกา

หน้าที่สำคัญ

ภาครัฐ

Find us on FacebookFollow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
.

Bookmark and Share

 • อาจารย์ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • รองประธานกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
  (สสค.)

 • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 • ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

 • ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง
  ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : คณะกรรมการปฏิรูป, กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, สถาบันคลังสมองของชาติ, สภามหาวิทยาลัยทักษิณ, สภามหาวิทยาลัย
  แม่โจ้, สภามหาวิทยาลัยมหิดล, สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
  สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,
  สภามหาวิทยาลัยรังสิต

 • ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนด้าน
  วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มจธ. - สำนักงานพัฒนา
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

 • กรรมการสภากาชาดไทย

 • เลขาธิการและกรรมการบริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, ประธานมูลนิธิ
  พัฒนาชุมชนและเขตภูเขา, ประธานมูลนิธิภูมิปัญญา

 • กรรมการบริหาร : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานทรัพย์สิน
  ส่วนพระมหากษัตริย์), มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม,
  มูลนิธิสยามกัมมาจล

 • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประสบการณ์ทำงาน

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557)

 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ประธานสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์, รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 • ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.)

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลพระราชทาน เนื่องในการสอบได้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2507)

 • รางวัล George Young (พ.ศ. 2509, 2510) และรางวัล Grey, Law and Watts (พ.ศ. 2514) จาก University of Glasgow

 • เหรียญทองการสอบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (พ.ศ. 2512)

 • รางวัลเกียรติคุณอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2538)

 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย (พ.ศ. 2540)

 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2551), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ.2553)

งานวิจัย

 • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รังสีดวงอาทิตย์, ระบบแสงอาทิตย์เทียม, ระบบโซล่าเซลล์, ผิวเลือกรังสี, เซนเซอร์ชีวภาพและเคมี, ผิวเคลือบกันการผุกร่อน

 • งานวิจัยด้านการศึกษานโยบาย
  -
  อุดมศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, พลังงาน, กำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส, เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
  - ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความและรายงานทางวิชาการ ประมาณ 200 เรื่อง
  - ควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณ 100 คน, ทำงานวิจัยและกำกับการวิจัยเชิงนโยบาย, การประเมินโครงการ/แผน, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/แผนระดับชาติและนานาชาติ ประมาณ 30 เรื่อง


NAME  Dr.Krissanapong Kirtikara

PRESENT POSITION Deputy Minister of Education Ministry of Education, Thailand

EDUCATION BACKGROUND

 • B.Sc. in Engineering (First-Class Honors), University of Glasgow, U.K. 1969

 • Ph.D., University of Glasgow, U.K. 1973

 • Cert., Alternative Energy, University of Florida, Gainesville, U.S.A. 1980

WORK EXPERIENCE

 • Present - Deputy Minister of Education

 • Chairman, princess Maha Chakri Award Foundation

 • Secretary-General of the Higher Education Commission

 • Rector of King Mongkut’s University of Technology Thonburi

 • Deputy Director of the National Electronics and Computer Technology Center

 • Advisor to the Minister of Science and Technology

 • Advisor to the Minister of University Affair

 • Advisor to the Minister of Education

AWARDS

 • Royal Award for ranking first in the National Examination of Secondary School (Science Program) in 1964

 • George Young Bursary of the University of Glasgow in 1966 and 1967

 • Grey, Law and Watt Scholarship of the University of Glasgow in 1971

 • Gold Medal of First-Class Honors in 1969

 • ASEAN Science and Technology Meritorious Award in 1995

 • Outstanding Researcher in Engineering and Industrial Research in 1977


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net